Бібліотека центру

Бібліотека

«Розвивайте в людині любов до читання,
надавайте їй можливість задовольняти її,
і вона неодмінно буде щасливою».
Джон Гершель

Віртуальна вистака "Новий рік і Різдво в книгах"

Бібліотека Бердянського цнтру професійно-технічної підготовки  заснована у вересні 1969 року. Бібліотека має ізольоване приміщення, загальна площа якого -116 м2 включає такі структурні підрозділи:

 • Абонемент - 62 м.
 • Читальний зал - 54 м.
 • Кількість читацьких місць у читальному залі - 12.

 

Приміщення бібліотеки естетично оформлене. Кожного відвідувача зустрічає звернення: «Якщо ви прийшли в бібліотеку і у вас гарний настрій - подаруйте бібліотекарю посмішку!»

Бібліотечне обладнання:

 • стелажі - 19
 • столи - 6
 • книжкові шафи - З
 • каталожні шафи -1

 

До бібліотеки прийшов новий читач із новим світосприйняттям, сучасними потребами, літературними уподобаннями. Тому велика увага приділяється комплектуванню фонду.

Бібліотечний фонд:

 • Загальна кількість - 28664
 • кількість підручників - 11284
 • кількість художньої літератури - 9014
 • інша література - 8366

 

Бібліотека передплачує такі періодичні видання:

 1. Комплект газет «Шкільний світ»(«Директор школи»,»3авуч»)
 2. Все для вчителя
 3. Директор школи. Бібліотека
 4. Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях.
 5. Відкритий урок.
 6. Завуч. Бібліотека.
 7. Виховна робота в школі.
 8. Історія в школах України.
 9. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.

 Каталоги:

 • алфавітний
 • систематичний
 • каталог назв творів.

Тематичні картотеки:

 • Головна довідкова картотека профтехосвіти, яка крім картотеки методичної літератури містить:
 • Передовий досвід з питань виховної роботи
 • Здоров'я дітей - здоров'я нації
 • Використай у роботі. Інструктивні матеріали.
 • Сценарії свят
 • Освітні інноваційні технології. Тематичні папки:
 • Українська мова: історія та сучасність;
 • До Дня Великої Перемоги;
 • Голодомор -1933 р.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

 В час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури мають вирішальне значення для економічного і соціального розвитку, в навчальних закладах повинні створюватися умови, в яких особистість могла б не тільки реалізувати, а й досягти значних успіхів у тій сфері, яка відповідає її особистим обдаруванням. Діяльність бібліотеки центру спрямована на виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Орієнтуючись на це, бібліотека визначила наступні завдання:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання національної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.;
 • виховання в учнів інформаційної культури, культури читання; формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом, сталого прагнення до пошуку джерел інформації; розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів учнів, сприяння успішному засвоєнню навчальних програм;
 • забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів;сприяння за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів; забезпечення їх літературою для задоволення потреб;
 • формування інформаційного ресурсу;
 • удосконалення бібліотечно-бібліографічного апарату для багатоаспектного розкриття фондів;
 • набуття учнями глибоких та міцних освітніх знань;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів; озброєння їх знаннями сучасних освітніх і виховних технологій;
 • тісна співпраця з педагогічним колективом, батьківською громадськістю в реалізації всіх функцій.

Напрямки функціонування бібліотеки:

 • підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, пізнавальної, інтелектуальної функції, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно- методичної допомоги учням і педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу; надання системної цілеспрямованої допомоги в опануванні ними знань з основ наук і на цій основі - формування особистості з високим рівнем громадської свідомості, належними правовими і поведінковими нормами;
 • якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки; формування у дітей стійкої потреби у книзі;
 • підвищення бібліотечної культури учнів; проведення днів та тижнів бібліотеки; оновлення форм і методів індивідуальної роботи з читачами;
 • координація роботи із учнями, педагогами в популяризації книги, у задоволенні їх інформаційних потреб;
 • систематична робота бібліотекаря із збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду; формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга, поповнення краєзнавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів;розширення книжкового фонду засобами доброчинних акцій: «Підтримай бібліотеку», «Випускники - бібліотеці»;
 • підвищення авторитету бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі;
 • зміцнення матеріальної бази бібліотеки, формування каталогів, тематичних картотек.

 В своїй діяльності бібліотека керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», та іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами.

Бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом навчального закладу, тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати навчальному закладу, трансформуються в завдання та діяльність бібліотеки.
Науково-методична проблема, над якою працює: «Використання сучасних технологій в організації навчально- виробничого процесу для професійного становлення особистості в умовах особистісно - орієнтованої освіти».

Розуміючи важливість особистісно орієнтованого навчально- виховного процесу як такого, що допомагає дитині оволодіти процесами самоконтролю, самооцінки, самопізнання, самоосвіти, самореалізації, саморозвитку тощо, я працюю над проблемною темою «Творча співпраця бібліотеки і педагогічного колективу в особистісно орієнтованому вихованні учнів».

Мета особистісно орієнтованої освіти полягає у створенні оптимальних умов для розвитку і ставленні особистості як суб'єкта діяльності та стосунків. Тому зусилля бібліотеки спрямовані на те, щоб знайти, підтримати, розвинути в учнів кращі людські властивості, закласти механізм самореалізації саморозвитку, самовиховання.

Проводячи пошук інноваційних форм роботи з книгою, я завжди враховую, що 80% інформації людина сприймає за допомогою зору. Наявне споглядання являється початком усього пізнання. Тому традиційні книжково- ілюстративні виставки та тематичні полички вдало співіснують із виставками однієї книги, експрес-виставками, виставками-діалогами, що дозволяє не тільки розкрити бібліотечні фонди, а й значно розширити читацький світогляд. Оформлені та постійно діють багатоаспектні книжкові виставки і тематичні полички, які охоплюють усі напрями виховання:

I. «Україна - наша держава»:

 • Гортаючи книгу віків
 • Вогненне слово Кобзаря
 • Лицарі народної волі
 • Творчість наших земляків
 • Мистецтво - наше вічне джерело
 • Плекаймо рідну мову

II. «Що? Як? Чому?»:

 • Цікава хімія
 • У світі математики
 • Фізика для допитливих
 • Економіка для всіх
 • Фізкультура і спорт
 • Загадкова географія
 • Юному біологу
 • Подорож у минуле
 • Держава і право

У бібліотеці оформлені постійно діючі тематичні полиці:

 • Куточок ерудитів
 • Світ навколо тебе
 • Екологія і ми
 • Не нашкодь собі
 • Зверніть увагу - нові книги
 • З духовної скарбниці народу

Організовувались книжкові виставки до знаменних дат:

 • До дня Соборності України
 • До дня народження В. Симоненка
 • Чорнобиль - наш білль і наш гріх
 • 21 лютого - День рідної мови
 • Збройні сили України - історія та сучасність
 • До дня народження М. Рильського

В реалізації освітніх завдань і функцій бібліотеки важливою є співпраця педагогів та бібліотекаря. Її мета підпорядкована вдосконаленню навчально-виховного процесу освітнього закладу і виявляється передусім у формуванні системи бібліотечно - бібліографічних знань учнів.

Інформаційна культура особистості розглядається нині не тільки як невід'ємне право кожної людини, але як і важлива умова її розвитку і розвитку нації в цілому. Бібліотека відіграє важливу роль у осягненні нової якості освіти: вона є не тільки важливим інформаційним ресурсом, але й центром, який формує інформаційну культуру учнів і вчителів. Інформаційний потік підхоплює кожного з нас, особливо дітей, і занурює в бурхливий вир суспільного життя. Ми вчимо своїх учнів, готуючи основу їхнього майбутнього, яке досить складно спрогнозувати. Складно передбачити, чим займатимуться учні через десяток років після закінчення ліцею, які навички та знання їм знадобляться найбільше. Однак, можна передбачити, що вміння критично мислити й ефективно здобувати знання буде актуальним для них усе життя.

Впровадження активних форм роботи з книгою створює умови для творчих контактів читачів; формує їх вміння самостійно орієнтуватися в різних джерелах друкованої інформації, виступати, висловлювати свої думки.

На годинах книголюба учнів знайомлю з бібліотекою, з правилами спілкування з книгою, із структурою книги, як вибрати книгу у бібліотеці, як правильно читати, як працювати із періодикою.

Учні знайомляться з видами каталогів, картотек, з довідково-бібліографічним матеріалом, також з типами словників та як правильно ними користуватись.

Значну роль в пропаганді бібліотечно-бібліотечних знань відіграють «Дні бібліографії», під час проведення яких бібліотекар та викладачі керуються тим, що кожен учень повинен:

 • свідомо і зацікавлено ставитись до книги, відчувати необхідність в систематичному читанні, знати правила поводження з книгою;
 • мати уявлення про структуру книги, вміти визначати приблизний зміст книги при поверховому її перегляді;
 • володіти навичками самостійного добору книг, вміти складати список книг для читання і знайти книгу в бібліотеці, користуючись книжковими виставками, каталогами;
 • вміти правильно користуватись довідковими виданнями і періодикою;
 • вміти працювати з книгою, газетою, журналами, використовувати одержані знання в засвоєнні основ наук: самоосвіті і самовихованні;
 • вміти вести записи прочитаного: скласти конспект, робити робочі записи (такі поради є в бібліотеці).

В своїй повсякденній роботі ми з викладачами велике значення приділяємо прилученню учнів до читання. У своїй роботі з керівництва читанням спираюсь на диференційний підхід до роботи з читачами, вдумливий облік їхніх вікових, індивідуальних здібностей, наявності культурних навичок; на стимулювання активності, свідомості, послідовності читання - ів з метою їх розумового, морального та естетичного розвитку (бесіди, книжкові виставки, тематичні куточки).

Для залучення учнів до читання, використовую різні методи пропаганди літератури. Це зустрічі з письменниками та поетами нашого міста, літературні ігри «Сторінками улюблених книг», вікторини, бесіди біля книжкових виставок, презентації книг, посвята у читачі.

При проведенні у центрі тижнів знань роблю книжкові виставки: «Цікава хімія», «У світі математики», «Фізика для допитливих», «Економіка для всіх», «Фізкультура і спорт», «Загадкова географія», «Юному біологу», «Подорож у минуле», «Держава і право».

З метою виховання високоморальної особистості, яка обов'язково знайде своє місце в житті, бібліотекар разом з вихователем гуртожитку та викладачами проводять такі бесіди: «Поговоримо про виховання та вихованість», «Про культуру поведінки»; існує постійно діюча виставка «Не нашкодь собі».

Бібліотека свою роботу спрямовує на поглиблення знань читачів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства. У бібліотеці є тематичні полички «З духовної скарбниці народу», «Народне мистецтво - наше вічне джерело».

З метою сприяння у роботі по вихованню в учнів бережливого ставлення до    підручників, відповідальність    за правильне і раціональне їх використання, створення і поновлення бібліотечних фондів, в ліцеї проводяться такі заходи:

 1. Бесіди на тему: «Підручникам - довге життя!», «Як книга прийшла до людини», «Книги - вірні друзі», «Скільки коштує підручник», «Правила користування книгою», «Як відремонтувати книгу».
 2. Проводяться доброчинні акції: «Випускники - бібліотеці центру».
 3. Для кращого збереження бібліотечного фонду постійно поводимо роботу з боржниками бібліотеки, через класних керівників, майстрів виробничого навчання і батьків. Загублені підручники відшкодовуємо рівноцінними, або такими ж книгами.

Виховуючи в кожного учня повагу і любов до книги, значне місце в роботі бібліотеки щодо збереження книги відводиться проведенню масових заходів, на яких бібліотекар разом із вчителями - предметниками, майстрами виробничого навчання, класними керівниками прилучають підлітків до книги, вчать її.

Для учнів у бібліотеці проводяться бібліотечні уроки {«Структура книги», «Каталоги і картотеки» тощо; інформгодини («Що, де, коли сталося вперше», «Знайомі незнайомці: вулицями нашого міста»), літературні ігри - вікторини («Брейн - ринг», «Книга запитує - книга відповідає») вечори («Вечір романсу», «П'ять хвилин з поезією»), дні інформації «Нові надходження», цикл бесід («Правда про куріння», «Алкоголізм. Правда і брехня», «Наркоманія»)

Щорічно в бібліотеці проводиться відкритий перегляд літератури «Улюблені книги наших батьків», які завжди збирають у бібліотеці широке коло читачів, адже саме бібліотека багата книгами, які несуть тепло, радість і захоплюючі хвилини читання. А художньо - ілюстративні фрагменти (ідекламація, інсценізація, музика, відео) полегшують сприйняття інформації про книги, роблять її доступною та зрозумілою.

Бібліотека веде велику методичну роботу: здійснює інформування педагогів, інформаційне забезпечення педагогічних читань, теоретичних і практичних семінарів, науково - теоретичних конференцій. Адже концепція педагогічної діяльності - це продукт педагогічного самовизначення вчителя, його чітка світоглядна позиція, тобто, його педагогічне кредо, моральний вибір, який необхідно зробити, щоб забезпечити інтелектуальний та творчий розвиток учнів, їхнє особистісне становлення. Вчитель, який має сформовану систему роботи, завжди може раціонально обґрунтувати й логічно пояснити свій вибір, навіть прогнозований результат.

Систематично проводяться інформаційні, тематичні, бібліографічні огляди літератури, готуються інформаційні та рекомендаційні списки літератури.

Працюючи в режимі «запитання-відповідь» за технологією «випереджаюче інформування», бібліотека намагається йти не за читачем, а попереду його. Своєчасне бібліографічні інформування педагогів про нові документи, нові матеріали з предметів, напрями і дослідження в галузі освіти стає одним із пріоритетних напрямів у роботі бібліотеки. Із цією метою «Головна довідкова картотека профтехосвіти» доповнюється картотекою газетно-журнальних статей. В цю картотеку включено розділи «Інтерактивні технології», «Психологічні проблеми управління», «Формування та само формування особистості», «Пізнавальна активність учнів», «Інноваційні форми і методи роботи» та ін. Тематика рубрик відповідає вимогам сьогодення.

На абонементі учні мають можливість вибирати книги в умовах вільного доступу.

До послуг читачів інформаційні розкладки, більше ЗО тематичних папок із газетно-журнальними вирізками.

Велику допомогу бібліотеці надає бібліотечний актив. Він допомагає обробляти нову літературу, робить огляд нових надходжень до бібліотеки, чергує в бібліотеці.

Адміністрація ценрту також сприяє роботі бібліотеки, завдяки їй створено належні умови для функціонування бібліотеки. Вона постійно вникає в наші проблеми. Завжди позитивно відноситься до висунутих пропозицій. Адміністрація піклується про поповнення фонду бібліотеки новинками літератури. Книжковий фонд поповнився новинками літератури, а саме: енциклопедією «Що? ЯК? Чому?», а також енциклопедіями, словниками, довідниками, літературою для позакласного читання з української та зарубіжної літератури.

У недалекому майбутньому наша бібліотека буде видозмінюватися. Вона повинна стати бібліотечно-інформаційним медіа- центром, але незмінним залишатиметься її завдання - забезпечувати духовний розвиток і саморозвиток особистості, навчати дітей пізнавати, працювати, утверджуватися.


Поділитися в соціальних мережах

Додати коментар

Правила додавання коментарів


Security code
Refresh

Корисні посилання