header more light

Рішення педагогічної ради

Скачать документ xls

        Затверджений у сумі 11389775 грн.                                    Одинадцять мільонів  триста вісімдесят  дев`ять тисяч сімсот сімдесят п`ять грн.              
       
    (сума літерами і цифрами)  
       
    (посада)    
                                                                            _______________              
         (підпис)              (ініціали і прізвище)      
        М.П.  
    (число, місяць, рік)    
КОШТОРИС  на 2016 рік(зі змінами)  
02544017; ДНЗ"Бердянський центр професійно- технічної освіти"  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м. Бердянськ, Запорізька область  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету             обласний  
код та назва відомчої  класифікації видатків та кредитування   010 Департамент освіти і науки ЗОДА  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                          (код та назва тимчасової класифікації видатків та кре 070501 Професійно-технічні заклади освіти    
    (грн.)  
Показники код Усього на рік разом    
загальний фонд спеціальний фонд    
1 2 3 4 5    
НАДХОДЖЕННЯ  - усього Х 10374970 1014805 11389775    
надходження коштів із загального фонду бюджету Х   Х 0    
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч. Х Х 1014805 1014805    
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством                                     (розписати за підгрупами) 250100 х 1014805 1014805    
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 53547 53547    
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 961258 961258    
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х   0    
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х   0    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ                           (розписати за підгрупами) 250200 х   0    
інші надходження, у т.ч.    х   0  
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)   Х   0  
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов"язання)   Х   0  
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)   Х   0  
    х      
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 10374970 1014805 11389775    
Поточні видатки 2000 10374970 1004805 11379775  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 5840843 66734 5907577  
Оплата праці 2110 4792682 54700 4847382  
Заробітна плата 2111 4792682 54700 4847382  
Грошове забезпечення  військовослужбовців 2112     0  
Нарахування на оплату праці 2120 1048161 12034 1060195  
Використання товарів і послуг 2200 2137285 936171 3073456  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 16818 842578 859396  
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 5500 1543 7043  
Продукти харчування 2230 527721 45400 573121  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 14000 30850 44850  
Видатки на відрядження 2250   7810 7810  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260     0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1573246 7530 1580776  
Оплата теплопостачання                                                                                                                                      2271 1198893 3845 1202738  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 65040 685 65725  
Оплата електроенергії 2273 309313 3000 312313  
Оплата природного газу 2274     0  
Оплата інших   енергоносіїв 2275     0  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 460 460  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державний (регіональних) програм 2281     0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282   460 460  
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410     0  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420     0  
Поточні трансферти  2600 0 0 0  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610     0  
Трансферти органам державного управління інших рівнів 2620     0  
Поточні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям 2630     0  
Соціальне забезпечення 2700 2396842 0 2396842  
Виплата пенсій і допомоги 2710     0  
Стипендії 2720 2339812   2339812  
Інші виплати населенню 2730 57030   57030  
Інші поточні видатки 2800   1900 1900  
Капітальні видатки 3000 0 10000 10000  
Придбання основного капіталу 3100 0 10000 10000  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   10000 10000  
Капітальне будівництво  (придбання) 3120 0 0 0  
Капітальне будівництво  (придбання) житла 3121     0  
Капітальне будівництво  (придбання) інших об'єктів 3122     0  
Капітальний ремонт 3130 0 0 0  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0  
Капітальний ремонт інших  об'єктів 3132     0  
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0  
Реконструкція та реставрація інших  об'єктів 3142     0  
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143     0  
Створення державних запасів і резервів 3150     0  
Придбання землі та нематеріальних активів 3160     0  
Капітальні трансферти 3200 0 0 0  
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210     0  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220     0  
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230     0  
Капітальні трансферти населенню 3240     0  
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".  
Керівник     Гищук  В.Д.    
  ( підпис)         ( ініціали і прізвище)                                                                                      
Головний бухгалтер     Данильчук Ю.О.  
17.09.2016   ( підпис)         ( ініціали і прізвище)                                                                                      
(число, місяць, рік)        
М.П.**  
 
** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та нацональних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.  

<p>Эта страница использует рамки, но ваш обозреватель их не поддерживает.</p>

 


Поділитися в соціальних мережах

Корисні посилання