Абітурієнтам

Правила прийому 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного навчального закладу

«Бердянський центр

професійно-технічної освіти»

на 2017 рік

І.Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти» розроблені на основі   Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 14.05.2013 року № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».

1.2. До ДНЗ «БЦПТО» приймаються громадяни України, іноземці  та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до професійно-технічного навчального закладу здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник. У центрі можуть створюватися групи курсової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічному навчальному закладі державної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до  ДНЗ «Бердянський ЦПТО» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу розроблені на 2017 рік відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджені керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів від вступників;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення соціального захисту учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом;

-  оголошує перелік професій за якими проводиться прийом і підготовка молоді, строки навчання з кожної професії, а також умови матеріального і побутового забезпечення, пільги для учнів;

- проводить роботу з професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл. За кожним викладачем, майстром в/н закріплюється певна школа для проведення профорієнтаційної роботи за визначеною програмою.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Бердянський ЦПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації (сайт навчального закладу) та інформаційні стенди, які обумовлюють:

2.5.1.Перелік професій, згідно з отриманою ліцензією:

7122 Муляр, 7133 Штукатур, 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій;

5141 Перукар (перукар-модельєр), 5141 Манікюрниця;

7233  Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва, 8322 Водій автотранспортних засобів категорії  «С», Фермер.

7142 Маляр, 7133 Штукатур, 7129 Лицювальник.

 7124 Столяр, 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій;

7231 Слюсар по ремонту автомобілів,7212 Електрогазозварник, 8322 Водій автотранспортних засобів категорії  «С», 8332 Машиніст крана автомобільного;

5122 Кухар, 7412 Кондитер. 

2.5.2. У навчальному закладі проводиться навчання на базі базової загальної середньої освіти  та повної середньої освіти.

2.5.3. У 2017 році навчальний заклад проводить набір вступників за такими                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             професіями та термінами навчання:

Назва професії Прийом осіб Термін навчання
Перукар (перукар-модельєр). Манікюрниця 30 3р.18т.
Слюсар з ремонту автомобілів. Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»). Машиніст крана автомобільного. 25 3р.32т

Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник.

25 3р.26т.

Кухар. Кондитер.

25 4р.
Муляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. 25 1р.23т
Перукар (перукар-модельєр). Манікюрниця 30 1р.39т.

2.5.4. Навчальний заклад проводить навчання на денній формі. Слухачі, які проходять  підготовку та перепідготовку  можуть навчатися за груповими  та індивідуальній формах навчання.

 Після закінчення центру на базі повної середньої освіти видається диплом кваліфікованого робітника, або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.   

Після закінчення центру на базі базової середньої освіти видається атестат про середню освіту і диплом     кваліфікованого робітника.

2.5.5. Обмеження за медичними показаннями може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

2.5.6.До навчального закладу зараховуються учні на денну форму навчання  за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. Якщо вступники мають однаковий конкурсний бал до уваги  брати дату подачі заяви до приймальної комісії,  статус дитини (дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, дитина-інвалід, батьки-інваліди, чорнобильці або інші вразливі категорії).

2.5.7.Для розгляду оскаржень результатів  приймальної комісії  наказом директора створюється апеляційна комісія, у складі п’ятьох осіб, яка повинна протягом трьох днів вирішити питання оскарження результатів приймальної комісії і рішення  повідомити заявнику.

 2.5.8.Приймальна комісія працює за таким режимом:

 Понеділок-п’ятниця                     8-00 до 16.30

                     Обід                           12-00 до 12.45

Субота-неділя                               вихідні

2.5.9. Центр гарантує надання місць в гуртожитку для  учнів нового набору, що проживають за межами м.Бердянська. Гуртожиток надається на навчальний рік, згідно договору на проживання. Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватись  31 серпня 2017 року.

2.5.10. Медичний огляд вступників  проводиться  спеціалістами підліткового кабінету міської поліклініки щодо придатності навчатися за обраною професією.

2.5.11. Прийом документів  від вступників на 2017 рік проводиться з                       01 червня до 20 серпня  2017 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до державного навчального закладу «Бердянський ЦПТО», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичні довідки за формами: 086-у, 063, 025-Ю;

- 12 фотокарток розміром 3 х 4 см  для юнаків (9 клас); 6 фотокарток розміром 3 х 4 см  для юнаків (11клас);

6 фотокарток розміром 3 х 4 см для дівчат;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- копію документу, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

- свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- ідентифікаційний код;

- довідку з місця проживання та склад родини;

- документ про відношення до військової служби;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2. Конкурсний відбір проводиться  та оформлюється протоколом приймальної комісії.

4.3. Учні професійно-технічного навчального закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.2.Особи, які без поважних причин не з’явилися  для оголошення результатів конкурсного відбору вступників можуть бути не зараховані до навчального закладу.

 V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови проходження конкурсного відбору;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Особи, які отримали первинну професійну підготовку у професійно-технічному навчальному закладі можуть навчатися у навчальному закладі  на госпрозрахунковій основі.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.6. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора  центру не пізніше ніж за п’ять днів до початку нового навчального року.

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестату про повну загальну середню освіту вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти» здійснюється центральним органом, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Розглянуті та схвалені на

засіданні педагогічної ради

від 20 жовтня 2016 року, протокол № 4

Затверджені наказом директора

 від 20 жовтня 2016 № 267

 «Про затвердження Правил прийому на 2017 рік»

  


Поділитися в соціальних мережах

Найпопулярніші події

Корисні посилання